Mini Beach Gourdon

Mini Beach Gourdon
Exotic
Mini Pet

Double-click to summon this mini to follow you around. Only one mini may be in use at a time.

Account Bound
Not sellable

Unlocks

Mini Beach Gourdon

Similar